يكشنبه ٢١ آذر ١٣٩٥ -

« به وب سایت کتابخانه مرکزی خوش آمدید »


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۸ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۵۶۵ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۱۳۷۷ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۲۳۵۲۳ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/١٦ - ۱۱۴۳ مورد

اساسنامه کتابخانه مرکزی


  

 

اساسنامه کتابخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي

 

كتابخانه مركزی و مركز اسناد به عنوان  كتابخانه مادر واحد مستقلی است كه زير نظر معاونت پژوهشی دانشگاه به منظور ايجاد تمركز و هماهنگی و ارتباط بين كتابخانه های دانشگاه، گسترش فعاليت ها،صرفه جویی و جلوگيری از دوباره كاريها با اختيارات كافی بشرح زير تشكيل می شود: 

ماده 1) مجموعه کتابخانه مرکزی

مواد تحقيقاتی شامل : متون علمي قديم ،جديد و تحقيقات اسلامی ، اسناد و مدارك، كليه كتابهای مرجع ، پايان نامه های تحصیلی (اعضاءهيات علمی ، دانشجويان )، گزارشات سالانه وفنی استانداردها،روزنامه ها و مجلات تحقیقی و نظاير آنها،انتشارات دانشگاههای كشور كه جنبه تخصصی و تحقیقی دارند،لوازم و وسايل كمك آموزشی (سمعی و بصری اعم از سخت افزار و نرم افزار)،كليه بانك های اطلاعاتی نسخه های خطی ، ديسك های نوری (CD) میباشد.

 

ماده 2) اهداف كتابخانه مركزی

 

كتابخانه مركزی كه در واقع نقش كتابخانه مادر را ايفا  می نمايد ، و اهداف آن بشرح زير می باشد:

1-2 كمك به برنامه درسی در سطح وسيع تر برای رشته های علوم پزشکي

2-2 كمك به تحقيقات و دروس در سطح عالی و تخصصی بالا  (تحصيلات تکمیلی)

3-2 كمك به تحقيقات و كادر آموزشی در سطوح گسترده و تخصصی

4-2 القاء و اعتلای فرهنگ مطالعه و تحقيق

 5-2 گردآوری متون ارزشمند اعم از كتب چاپی فارسی و غير فارسی ، نشريات ادواری ، اسناد و مدارك ، مواد سمعی و بصری، نسخ خطی و غيره                  

6-2 اطلاع رسانی در كليه زمينه های علمی

7-2 ارائه خط مشی به منظور ايجاد هماهنگی بين كتابخانه های دانشكده ها

 

     ماده 3) وظايف كتابخانه مركزی

1-3  ارتباط مستقيم با كتابخانه ها و مراكز و اسناد، مراكز تحقيقاتی ناشران دولتی وغير دولتی داخل و خارج

2-3  برنامه ريزی در ارتباط با ايجاد كتابخانه های جديد و گسترش فعاليت ها ی فرهنگی و اجتماعی مربوط به كتابخانه های دانشگاه از جمله بخش مرجع

3-3  قبول سفارشات مواد كتابخانه ها (كتب و نشريات ادواری ، مواد كمك آموزشی سمعی و بصری و قبول سفارشات مواد كتابخانه ها) در صورت لزوم

4-3 انجام خدمات فنی (فهرست نویسی و طبقه بندی و آماده سازی) از طريق دريافت كتب كتابخانه ها با تعيين مدت زمان بندی شده با مساعدت كاركنان كتابخانه ها

5-3  كمك به مسائل تحقیقی و پژوهشی اعضاء هيات علمی و دانشجويان مقاطع مختلف تحصیلی (خصوصاً مقاطع تحصيلات تکمیلی )

6-3  تهيه و تنظيم كتابشناسی ها و فهرست های مشترك

7-3 اخذ کپی از مقالات و تهيه منابع مورد نياز اعضاء هيات علمی و نيزدانشجويان مقاطع مختلف تحصیلی خصوصاً تحصيلات تکمیلی از مراكز مختلف آموزشی و پژوهشی داخل و خارج ازكشور

8-3  ايجاد هماهنگی بين كتابخانه های دانشكده ها و واحد های دانشگاه

9-3  برگزاری نمايشگاههای كتاب ،اسناد و مدارك در سطح داخلی و بين المللی                    

تبصره 1: كتابخانه مركزی ترتیبی دهد كه كتابخانه های اقماردر زمينه فهرست نویسی مستقل گردند.

 10-3 ارائه خدمات مرجع

11-3  كارآموزی و باز آموزی كاركنان كتابخانه ها و تهيه دستور العمل های لازم از طريق كتابخانه و سازمانهایی كه در اين زمينه فعاليت دارند.

12-3 جمع آوری، تجليد و صحافی كتب و نشريات ادواری ، اسناد خطی و عکسی كتابخانه های دانشگاه

13-3 بررسی و اظهار نظر در ميزان بودجه كتابخانه ها بر اساس پيشنهاد رسيده از دانشكده ها و ارائه آن به مقامات مافوق

14-3 راهنمایی مراجعان ، محققان و پژوهشگران در دستيابی به كتب و نشريات علمی

15-3 قبول طرح امانت بين كتابخانه ها در داخل و خارج از كشور

16-3 ساير وظايف معمول در كتابخانه های مركزی و مراكز اسناد دانشگاههای كشور                            

 

 

ماده 5) بخش های كتابخانه مركزی

1-5 بخش انتخاب، سفارش و خريد منابع داخلی و خارجی اعم از فارسی و لاتين ، كتب ، نشريات و مجلات علمی

2-5  بخش خدمات فنی (فهرست نویسی و رده بندی ، آماده سازی منابع)

3-5 بخش اسناد و مدارك

4-5  بخش امانت

5-5  بخش روابط عمومی و ارتباط بين كتابخانه ای

6-5  بخش اطلاع رسانی

7-5  بخش مرجع

 

 

 

      ماده 6) وظايف اركان كتابخانه مركزی

1-6  وظايف شورای كتابخانه مركزی، تصويب سياستها ، اساسنامه ها، اهداف و شرح وظايف كتابخانه ها،  آئين نامه ها،  پيشنهاد تقسيم بودجه، مقرر نمودن نقش و  ميزان همكاری دانشكده ها به منظور توسعه هرچه بيشتر كتابخانه ها

2-6  وظايف شورای هماهنگی كتابخانه های دانشگاه  رسيدگی به كليه مسائل و امور مربوط به كتاب و كتابخانه های دانشگاه ،ارائه و تدوين آئين نامه های مربوط به پيشرفت و توسعه كتابخانه ها وپيشنهاد آنها به شورای كتابخانه مركزی می باشد.

3-6 وظايف مربوط به بخشهای كتابخانه مركزی توسط شورای هماهنگی تدوين و با تصويب شورای كتابخانه مركزی  تعيين می گردد.  هدف از تدوين اين وظايف بايد در جهت مرزبندی تخصصي كه موجب افزايش كارآیی هر بخش می گردد ، باشد.

 

 

     ماده 6) وظايف رئيس كتابخانه مركزی

1-7  آشنایی كامل با وظايف و اهداف كتاب

2-7  تماس و مطالعه دائم در امور مربوط به كتاب و كتابداری جهت پيشبرد هدفهای كتابخانه

3-7 بررسی و ارزشيابی برنامه های جاری و آتی پيشنهادی كتابخانه

4-7  تشخيص و تعيين بودجه سالانه مورد نياز كتابخانه ها در جهت تحقق برنامه ها

5-7  ارزشيابی کمی و کیفی كاركنان كتابخانه مركزی

6-7  صدور احكام مسئولان اجرایی بخشهای كتابخانه مركزی

7-7  تعيين شرح وظايف يك يك كارمندان كتابخانه مركزی و تقسيم كار بين آنان

8-7 دريافت گزارش مستمر كار از كارمندان كتابخانه مركزی

9-7  شركت در جلسات اتخاذ تصميم و برنامه ريزی

10-7 تعيين اولويت های مختلف بين كتابخانه ها

11-7 امضای مكاتبات در بخشهای اطلاعات گيری و اطلاعات رسانی در زمينه كتاب و كتابخانه با مسئولان، سازمانها و موسسات

12-7 مكاتبات با سازمانها و موسسات به منظور اطلاع يابی در حوزه كتاب و كتابخانه  و اطلاع رسانی به هنگام آن به دستگاه متبوع

13-7‌ سرپرستی طرحهای پژوهشی كتابخانه

14-7 مصاحبه با داوطلبان استخدام برای مشاغل مناسب كتابخانه ها

15-7 پيشنهاد در مورد تشويقات ، ترفيعات و .. كارمندان و هر نوع امور مربوط

16-7 بررسی نيازهای پرسنلی و تجهيزاتی كتابخانه ها و پيشنهاد آن به معاونت پژوهشی

17-7 انجام ساير فعاليت ها و وظايف متداول كتابخانه های مركز و مراكزاسناد دانشگاههای كشور

 

      كتابخانه های واحد های آموزشی دانشگاه

در هر يك از كتابخانه های واحد های مختلف دانشگاه ، اداره كتابخانه به عهده سرپرست كتابخانه خواهد بود. سرپرست كتابخانه پس از هماهنگی با كتابخانه مركزی با حكم رئيس واحد مربوط به اين سمت منصوب می گردد.

 

      ماده 7) وظايف سرپرست كتابخانه

1-8  آشنایی در امور مربوط به كتابخانه و كتابداری

2-8  بررسی نياز های اوليه كتابخانه و ارائه آن به مقام مافوق

3-8  آشنایی كامل به وظايف و اهداف كتابخانه

4-8  تشخيص برنامه های ضروری ، برنامه ريزی ، تعيين خط مشی کلی و جزیی

5-8  پيش بینی و تعيين بودجه سالانه و ارائه آن به كميته كتاب

          6-8  پيشنهاد تشكيل جلسات و دعوت اعضاء كميته كتاب (جهت شركت در جلسات) 

         7-8  تصميم در مورد ترفيعات ، تشويقات و تنبيهات و ارائه آن به رئيس واحد

         8-8 تقسيم كار وارزشيابی كاركنان در انجام كليه امور مربوط به كتاب و كتابخانه

         9-8  امضاء مكاتبات مربوط به كتابخانه و تهيه گزارشات لازم 

        10-8 انجام ساير وظايف مربوط به شغل

 

     ماده 8) كميته كتاب

به منظور توسعه و گسترش کیفی كتابخانه واحدهای آموزشی كميته ای به نام "كميته كتاب" با وظايف زير تشكيل می گردد:

1-9 انتخاب كتاب، نشريات علمی ، ساير مواد غير چاپی و تجهيزات مورد نياز كتابخانه با توجه به فعاليت های آموزشی و پژوهشی دانشكده و تعيين اولويت ها در چهار چوب اهداف آموزشی، با توجه به نياز واقعی و در نظر گرفتن اصل صرفه جویی

2-9 بررسی منابع موجود كتابخانه، در خصوص حفظ يا عدم نگهداری آن (وجين مجموعه) و ارسال كتب و  نشريات وجين شده به كتابخانه مركزی جهت ضبط يا هر نوع  اقدام لازم ديگر

 

دانلود اساسنامه کتابخانه مرکزی در فرمت pdf

asasname.pdf
جستجو
پایان نامه (۲۰۱۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...